^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

Rekrutacja do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024

WAŻNA INFORMACJA!

RODZICE KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZŁOŻENIA w sekretariacie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu DEKLARACJI POTWIERDZAJĄCEJ WOLĘ ZAPISU DZIECKA DO SZKOŁY DO DNIA 05.05.2023 R.

Niezłożenie ww. dokumentu w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w SZKOLE (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klasy pierwszej wywieszona jest w gablocie szkoły, naprzeciwko sekretariatu na parterze.

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

 HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY 2022/2023 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

W terminie głównym 

 

 
  1. język polski 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00  

  1. matematyka 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00  

  1. język obcy nowożytny - 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz.9:00 

 
 
 
 

 

W terminie dodatkowym 

 

 
 
  1. język polski - 12 czerwca 2023 r. (poniedziałek) – godz. 9:00 

  1. matematyka - 13 czerwca 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

  1. język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 r. (środa) – godz. 9:00 

 

  

CZAS TRWANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

Czas trwania (min.) 

 

arkusz 

standar­dowy 

 

 

przedłużenie czasu, 
o którym mowa w pkt. 17. 

Komunikatu CKE 

 
język polski 

 

120 

 

do 180 

 

 

matematyka 

100 
 do 150 
język obcy nowożytny 
90 
 

do 135 

 

  

  

 

1. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 

2. Zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc w danej szkole. 

3. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym - w maju 2023 r.  i dodatkowym - w czerwcu 2023 r. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych. 

4. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej. 

5. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.: języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego 

6. Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego lub niemieckiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

7. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni: 

 a. pierwszego dnia - egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut 

 b. drugiego dnia - egzamin z matematyki, który trwa 100 minut 

 c. trzeciego dnia - egzamin z języka obcego nowożytnego. 

8. Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. 

9. Podczas egzaminu z danego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku. Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz - w przypadku uczniów chorych lub niepełnosprawnych - leki i inne pomoce konieczne ze względu na chorobę lub niepełnosprawność. 

10. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali. 

11. W czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej. 

12. Członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych. 

13. Szczegółowy opis przebiegu egzaminu ósmoklasisty znajduje się w „informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty” na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Szczegóły dotyczące pracy z arkuszem egzaminacyjnym z poszczególnych przedmiotów określa każdorazowo informacja zawarta na stronie tytułowej arkusza egzaminacyjnego. 

 

14. Na stronie www.cke.gov.pl dostępne są również: 

- przykładowe arkusze egzaminacyjne, 

- arkusze egzaminu próbnego, 

- zestawy powtórzeniowe zadań egzaminacyjnych, 

- arkusze wykorzystane do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w latach poprzednich. 

 15. Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty i przekazanie ich szkole - 3 lipca 2023 r. 

16. Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje szkole wyniki egzaminu ósmoklasisty do 6 lipca 2023 r. 

 17. Wydanie zdającym zaświadczeń i informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty6 lipca 2023  r. 

 

Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok

W załączniku Plan Zamówień Publicznych na 2023 rok

Postępowanie Przetargowe

POSTĘPOWANIE PRZETARGOWE

Świadczenie usług cateringowych, przygotowanie i dostawa posiłków do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu

Identyfikator postępowania ocds-148610-82235c92-d532-11ed-9355-06954b8c6cb9
Numer referencyjny postępowania ZSP.26.1.2023.RSD
Procedura Krajowa
Tryb postępowania

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy PZP

   
   
Dokumentacja oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania przetargowego dostępne są pod linkiem:
 

Rekrutacja

Drodzy rodzice!

W zakładce PRZEDSZKOLE dokumenty i terminy związane z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2023/ 2024.

 

1.02- 13.02- Składanie deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024.

20.02.- 24.03- Składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami o przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2023/ 2024

 

W zakładce SZKOŁA- DOKUMENTY - dokumenty i terminy związane z rekrutacją do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/ 2024

 

1.02- 21.04- Składanie wniosków wraz z dokumentami i oświadczeniami o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/ 2024

 

 

 

Aktualności 2022/2023