^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady na egzaminie ósmoklasisty

Zasady, które będą obowiązywały na egzaminach w naszej szkole (na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej). Proszę się zapoznać i zastosować w czasie egzaminów.


1. Na egzamin może przyjść wyłącznie zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły , obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu – bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

2. Zdający, nauczyciel inny pracownik szkoły, obserwator, egzaminator lub inna osoba zaangażowana w przeprowadzanie egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 1.3.
3. Osoba, która przechorowała COVID-19 (tzn. jest ozdrowieńcem), oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (tzn. osoba, która przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź osobą na kwarantannie.
4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
5. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, urządzeń telekomunikacyjnych, maskotek.
6. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmiennych i linijki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających
7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (maksymalnie 0,5 l. , przezroczystą )
8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków.
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos (maseczką jedno- lub wielorazową).
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
- podchodzi do niego przewodniczący albo członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
- wychodzi do toalety,
- kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
13. Zdający są zobowiązani przyjść na wyznaczoną godzinę, wejść do sal egzaminacyjnych wskazanymi wejściami i unikać zgromadzeń przed i po egzaminie.
14. Zdający przychodzą na egzamin w godz. od 8.30 do 8.45.
15. Przydział sal w poszczególnych dniach:
Klasa 8a
- w dniach 25 i 26 maja (egzaminy z języka polskiego i matematyki) zdający piszą w dużej sali gimnastycznej i na egzamin wchodzą wejściem bocznym w łączniku od strony placu technicznego
- 27 maja (egzamin z języka angielskiego)- zdający od A1 do A 12 włącznie piszą w Sali nr 38, zdający A3 oraz A13 do A24 włącznie piszą w sali 46, uczennica A18 pisze w gabinecie pedagoga na II piętrze. W tym dniu wszyscy zdający z klasy 8a wchodzą do szkoły wejściem bocznym obok Przedszkola i boczną klatką schodową przechodzą na II piętro do swoich sal egzaminacyjnych
Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale egzaminacyjne tą samą drogą.
Klasa 8b
- w dniach 25 i 26 maja (egzaminy z języka polskiego i matematyki) zdający piszą w małej sali gimnastycznej (ze schodami) i wchodzą wejściem tylnym do sali od strony placu zabaw Nivea.
Zdający B11 i B15 w tych dniach piszą w sali 37 i na egzamin wchodzą wejściem głównym i główną klatką schodową
- 27 maja (egzamin z języka angielskiego)- zdający od B1 do B12 włącznie piszą w sali 22, zdający od B13 do 24 włącznie piszą w sali 27, zdający B11 i B15 piszą w sali 37. W tym dniu wszyscy zdający z klasy 8b na egzamin wchodzą wejściem głównym i główną klatką schodową.
Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale egzaminacyjne tą samą drogą.

Zasady na egzaminie ósmoklasisty