^ Back to Top

Szukaj

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

Regulamin Szkolnego Koła Wolontariatu

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU W SZKOLE PODSTAWOWEJ
 IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W OTYNIU

I. Postanowienia ogólne
1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.
2. Wolontariusz Szkolnego Koła Wolontariatu działa na zasadach wolontariatu.
3. Szkolne Koło Wolontariatu powstało z inicjatywy uczniów i jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.
4. Szkolne Koło Wolontariatu jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na wszystkie osoby wyrażające chęć pomocy innym.
5. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrekcji.
6. Opiekę nad Kołem sprawują koordynatorzy, którzy nadzorują ich pracę.

II. Członkowie
1. Wolontariuszem Szkolnego Koła Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć wolontarystycznej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, głównie na terenie szkoły i Gminy Otyń.
2. Wolontariusz ma prawo do:
⁻ wpływania na działania Koła poprzez zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,
⁻ wypowiedzenia członkostwa w Kole w dowolnym czasie,
⁻ promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.
4. Wolontariusz ma obowiązek:
⁻ uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach organizowanych przez koordynatorów,
⁻ aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,
⁻ wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

III. Zadania koordynatorów
1. Planowanie rodzaju działalności i harmonogramu pracy uczniów - wolontariuszy.
2. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z instytucjami potrzebującymi wolontarystycznego wsparcia.
3. Ustalanie terminów spotkań wolontariuszy.
4. Reprezentowanie wolontariuszy
5. Przyjmowanie i odwoływanie członków Koła.
6. Kontakt z Dyrekcją Szkoły.
7. Animacja, monitorowanie działań uczniów, dobieranie zadań.

IV. Cele i sposoby działania
1. Celem Koła jest rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności.
2. Celem Koła jest także włączanie uczniów w działalność wolontarystyczną na rzecz potrzebujących.
3. Koło wspiera inicjatywy uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.
4. Koło prowadzi szkolenia i warsztaty dla członków, dba o ich nieustanny rozwój.
5. Koło przynajmniej raz do roku organizuje spotkanie podsumowująco- nagradzające.
6. Do form działania Koła można zaliczyć:
⁻ zbiórki darów rzeczowych;
⁻ zbiórki pieniędzy do puszek;
⁻ udział w akcjach charytatywnych;
⁻ udział w wydarzeniach kulturalnych – koncerty, spektakle, przedstawienia;
⁻ pomoc chorym, wspólne spędzanie czasu;
⁻ organizacja wydarzeń kulturalnych – przedstawień, koncertów;
⁻ promocję wolontariatu w lokalnym środowisku.

V. Nagradzanie wolontariuszy
1. Pochwała koordynatora z wpisem do dziennika (punty z zachowani, zgodnie z WZO).
2. Powierzenie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.
4. List gratulacyjny do Rodziców.
5. Zaświadczenie o pracy wolontarystycznej - dla przyszłych absolwentów.

VI. Postanowienia końcowe
1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Koła Wolontariatu.
2. Zmiana regulaminu powinna być zatwierdzona przez członków Koła.
3. Rozwiązania Koła może dokonać tylko Dyrekcja Szkoły.
4. Wolontariusze obchodzą 5 grudnia Międzynarodowy Dzień Wolontariusza.
5. Samorząd Szkolny aktywnie wspiera działania Koła.


Koordynatorzy:
mgr Magdalena Piotrowska- Kołtun, mgr Kamila Wyka

Szkolne Koło Wolontariatu