WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

W ZESPOLE SZKÓŁ W OTYNIU

 

 I. CELE PROCEDURY:

ˇ        Ułatwienie wzajemnych kontaktów oraz nadanie im statusu programowej działalności szkoły.

ˇ        Przekazywanie bieżącej informacji rodzicom o postępach i problemach dziecka..

ˇ        Udzielanie wskazówek w zakresie sposobów postępowania rodzica wobec problemów dziecka.

ˇ        Inicjatywa nawiązania kontaktów z rodzicami i zachęcenie ich do wyrażania opinii na temat jakości pracy szkoły.

ˇ                Stworzenie partnerskiej atmosfery.

ˇ        Realizowanie jednolitego systemu pracy z rodzicami, nadającego jej właściwą rangę.

ˇ        Ułatwienie monitorowania przyjętych zasad.

II. DEFINICJA PRZEDMIOTU PROCEDURY:

Kontakt z rodzicami - uzyskanie informacji o wszechstronnym rozwoju dziecka oraz warunkach domowych i szkolnych.

III. KOGO DOTYCZY PROCEDURA:

Procedura dotyczy nauczycieli, wychowawców, rodziców i prawnych opiekunów.

IV. OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, UPOWAŻNIENIA OSÓB REALIZUJĄCYCH ZADANIE, KTÓRE JEST PRZEDMIOTEM PROCEDURY:

Szeroko rozumianych informacji o dziecku udzielają wyłącznie wychowawcy klas, nauczyciele, pedagodzy szkolni, dyrektor i wicedyrektorzy.

 

V. OPIS PRACY - USTALONA KOLEJNOŚĆ DZIAŁAŃ, MIEJSCA I CZAS PRZEPROWADZANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI:

1. Miejscem kontaktów rodziców z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, pedagogami szkolnymi i dyrekcją, jest szkoła.

2. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu przedstawionego na pierwszym spotkaniu z rodzicami, tj. październiku każdego roku szkolnego.

3.   Spotkania odbywają się w formie:

ˇ                zebrań ogólnych z rodzicami

ˇ                zebrań klasowych z rodzicami

ˇ                zebrań klasowych z rodzicami w obecności uczniów

ˇ                indywidualnych konsultacji

4. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość dodatkowego kontaktu z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu takiego spotkania z nauczycielem telefonicznym, lub przez dziecko.

5. W żadnym przypadku nauczyciel nie udziela informacji rodzicom w trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych, w tym również dyżurów na korytarzach i boisku szkolnym.

6. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są gabinety lekcyjne. Miejscem kontaktów dyrekcji szkoły i rodziców na terenie szkoły jest gabinet dyrektora, a pedagogów szkolnych - pokój pedagogów. Niedopuszczalne jest przekazywanie informacji rodzicom w pokoju nauczycielskim w obecności innych nauczycieli. Poza tymi miejscami informacji nie udziela się.

7. O obowiązkowym spotkaniu z rodzicami wychowawca jest zobowiązany poinformować rodziców, co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, podając datę, miejsce, godzinę spotkania /można stosować pisemne zaproszenie z podpisem i podaniem informacji zwrotnej.

Obowiązkowe spotkania nauczycieli z rodzicami odbywać się będą przynajmniej 4 razy do roku: na miesiąc przed zakończeniem każdego semestru nauki, kończące pierwszy semestr, pierwsze zebranie ogólne w październiku.

8. Obecność rodzica na zebraniach jest obowiązkowa.

9. W przypadku nieobecności rodzica na zebraniu, zobowiązuje się wychowawcę klasy do indywidualnego kontaktu w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie.

10. W razie nieobecności na trzech zebraniach, wychowawca klasy, poprzez sekretariat szkoły, wysyła wezwanie do stawienia się rodzica w szkole. W przypadku notorycznego uchylania się rodziców od obowiązku kontaktu z wychowawcą, dyrekcja powiadamia organ prowadzący (Urząd Gminy w Otyniu) i Sąd Rodzinny.

11. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców poza ustalonymi terminami.

12. Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami telefonicznie, w innych sytuacjach wzywa rodzica do szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły w formie pisemnej.

13.  Wychowawca klasy utrzymuje kontakt z rodzicami w formie:

ˇ                zebrań z rodzicami,

ˇ                pisemnych informacji o postępach i zachowaniu uczniów,

ˇ        wizyty wychowawcy w towarzystwie pedagoga szkolnego w domu wychowanka,

ˇ        indywidualnych spotkań z rodzicami na terenie szkoły, po uprzednim uzgodnieniu terminu.

14.  Obowiązkiem wychowawcy klasy w trakcie zebrań klasowych jest zapoznanie rodziców z:

ˇ        statutem szkoły,

ˇ                programem wychowawczym szkoły,

ˇ                programem profilaktyki szkoły,

ˇ                programem doradztwa zawodowego,

ˇ                Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,

ˇ        kryteriami ocen z zachowania,

ˇ        procedurami przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych

15. Wychowawca klasy realizując tematykę szkoleniową dla rodziców, w ramach zebrań klasowych powinien uwzględnić następujące zagadnienia:

ˇ        rozwój psychiczny dzieci i młodzieży,

ˇ                przyczyny i zapobieganie agresji; rodzaje agresji występującej w naszej szkole ,

ˇ        zapobieganie patologiom,

ˇ                zadania rodziców w zakresie motywacji i wzmacniania dzieci,

ˇ        zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szóstej klasie,

ˇ        świadomy wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez ich dziecko, planowanie kariery zawodowej ich dziecka.

16. Podczas spotkań klasowych z rodzicami wychowawca zobowiązany jest uwzględnić następujące zasady:

ˇ        najtrudniejsze sprawy dotyczące ucznia należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie z rodzicami,

ˇ        największą  uwagę  należy  przywiązywać  do  spraw opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych ,

ˇ        najważniejszym składnikiem informacji o wynikach w nauce mają być poczynione postępy oraz wskazanie treści niezbędnych do uzupełnienia,

ˇ        z rodzicami rozmawiać należy po partnersku, z troską i życzliwością,

ˇ        udzielać konkretnych rad co do przezwyciężania określonych trudności lub wskazywać osoby ,instytucje, które to uczynią.

17. W trakcie zebrań klasowych zabrania się:

ˇ        dokonywania tylko negatywnych ocen zespołu uczniowskiego,

ˇ        publicznego czytania ocen,

ˇ        używania nazwisk przy przykładach negatywnych,

ˇ        podważania hierarchii wartości wyznawanych przez rodziców,

ˇ        udostępniania rodzicom dziennika lekcyjnego.

18. Aktywizowanie i motywowanie rodziców do współpracy ze szkołą odbywać się powinno poprzez:

ˇ        wspólne  rozwiązywanie problemów klasowych,

ˇ         pomoc  „trójki klasowej" w kontaktach  z  „trudnymi"  rodzicami  oraz uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze,

ˇ        udział rodziców w takich formach pracy szkoły, jak: wycieczki, lekcje otwarte,

święta szkoły, przegląd twórczości uczniowskiej, itp.,

ˇ        obowiązkowe wysyłanie przez dyrekcję szkoły do rodziców listów gratulacyjnych lub osobiste wręczanie,

ˇ        pozyskiwanie sponsorów spośród rodziców.

19. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zobowiązani są do uczestnictwa w zaproponowanej przez wychowawcę klasy formie spotkania z rodzicami.

20. Pedagodzy szkolni zobowiązani są do:

ˇ        przeprowadzenia, z udziałem przedstawicieli instytucji zajmujących się wychowaniem lub wspomagających szkołę, warsztatów dla rodziców (w miarę potrzeb zgłaszanych przez wychowawców klas, dyrekcję szkoły),

ˇ        wspierania rodziców uczniów mających kłopoty z nauką oraz wywodzących się ze środowisk patologicznych.

ˇ        wspomagania wychowawców w przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

21. Dyrektor szkoły w szczególności:

ˇ        współpracuje z Radą Rodziców wg własnego planu,

ˇ        udziela pomocy wychowawcom w kontaktach z „trudnymi" rodzicami,   

ˇ        przygotowuje oraz przeprowadza zebrania ogólne dla rodziców (4 razy w ciągu roku szkolnego).

22. Zwolnienie ucznia z zajęć następuje tylko na pisemną prośbę rodzica, przedstawioną najpóźniej w dniu zwolnienia z podaniem istotnej przyczyny. W uzasadnionych losowo przypadkach rodzic może zwolnić ucznia z zajęć telefonicznie, najpóźniej w dniu zwolnienia.
23.  Zwolnić z zajęć może tylko i wyłącznie wychowawca, dyrektor lub wicedyrektor.

24.  Wyklucza się następujące zachowania rodziców:

ˇ        uzyskiwanie informacji o uczniu od nauczycieli na ulicy,

ˇ        przeszkadzanie w czasie lekcji,

ˇ        telefonowanie pod prywatny numer nauczyciela,

ˇ        zajmowanie przerw nauczycielowi dyżurującemu.

25. Wszystkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do:

ˇ        wychowawcy klasy,

ˇ        dyrektora szkoły,

ˇ        Rady Pedagogicznej,

ˇ        Organu nadzorującego szkołę.

VI. WYKAZ MATERIAŁÓW I D DOKUMENTÓW WYKORZYSTANYCH W TRAKCIE PRACY, ORAZ POTWIERDZAJĄCYCH WYKONANIE PRACY

1.Odnotowywanie obecności rodziców na zebraniach w dzienniku lekcyjnym, w części do tego przeznaczonej.

2. Notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, dzienniku pedagoga /należy podać datę oraz jakie przyjęto ustalenia.

 

VII. TRYB WPROWADZANIA ZMIAN W DOKUMENCIE:

1.     Zmiany w dokumencie wprowadza się po dokonaniu ewaluacji na koniec roku szkolnego, na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, po konsultacji z Radą Rodziców.

 

Dokument został zaopiniowany przez Radę Rodziców w dniu: 12 stycznia 2006 roku

Decyzją Rady  Pedagogicznej  dokument  został   przyjęty  do  realizacji  w dniu:
16 marca 2006 roku.