^ Back to Top

 

1. Informacja o konkursie.     

     

2. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

       

3. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych. 

     

4. Oświadczenie w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych. 

     

 

5. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o stanowisko. 

     

Nabór na stanowisko urzędnicze w Szkole Podstawowej im. S. Żeromskiego 67-106 Otyń, ul. Żeromskiego 3