Zarządzenie 1/ 2006/2007
 Dyrektora Zespołu Szkół w Otyniu z dnia 10 listopada 2006 roku
w sprawie przeciwdziałania przemocy i agresji
oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Zespole Szkół w Otyniu

 

Na podstawie Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz § 2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) oraz Zarządzenia Lubuskiego Kuratora Oświaty Nr 797/2006z dnia 30.10.2006 roku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach i placówkach województwa lubuskiego

zarządzam


1. Pełne realizowanie art. 4 ustawy o systemie oświaty: "nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej ucznia".

2. Bezwzględny zakaz:

-   wychodzenia nauczyciela z sali, podczas prowadzenia zajęć i pozostawiania uczniów bez opieki,

-   zezwalania uczniom na tzw. "czas wolny" podczas np. wycieczek szkolnych, bez zorganizowania im tego czasu i bez zapewnienia opieki osób dorosłych,

-   nierzetelnego spełniania opieki nad uczniami w czasie przerw międzylekcyjnych,

-   dopuszczania do wykonywania zadań poleconych przez nauczyciela bez opieki osób dorosłych,

-   zezwalania uczniom na opuszczanie szkoły w czasie zajęć zaplanowanych w danym dniu bez pisemnego uzgodnienia z rodzicami (prawnymi opiekunami) lub bez opieki osoby dorosłej,

-   pozostawiania bez opieki uczniów w czasie zajęć w świetlicy, uczniów dowożonych oczekujących na autobus, podczas imprez szkolnych,

-   nieprzestrzegania przyjętej organizacji zajęć, w tym niepunktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć,

-   używania w czasie zajęć telefonów komórkowych i innych urządzeń do elektronicznego zapisu i przenoszenia danych,

-   wychodzenia uczniów poza teren szkolny w godzinach lekcyjnych.

3. Zobowiązuję wszystkich pracowników ZS w Otyniu w szczególności do:

-   bacznego obserwowania zachowania wszystkich uczniów i reagowania na wszelkie sygnały świadczące o naruszeniu bezpieczeństwa w budynku szkoły i jej bezpośrednim otoczeniu,

-   zwracania uwagi na zapewnienie opieki uczniom, którzy są zwolnieni z niektórych zajęć oraz tym, którzy czekają na rozpoczęcie zajęć bądź na odjazd do domu,

-   stałego czuwania nad pracą i zachowaniem uczniów podczas wszystkich zajęć, w tym pozalekcyjnych,

-   powiadamiania dyrekcji szkoły o zaobserwowanych jakichkolwiek symptomach agresji oraz podjęcia działań odpowiednich do sytuacji, zgodnych z obowiązującymi w szkole procedurami.

4. Zarządzenie wchodzi z dniem 10 listopada 2006 roku.