REGULAMIN PRACY

Zespołu Szkół

w Otyniu

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Na podstawie art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r - kodeks pracy (Dz.U. nr 24 póż. 141) ustala się Regula­min pracy o treści następującej:

1. Regulamin pracy w Zespole Szkół w Otyniu zwanym dalej "Szkołą" ustala wewnętrzny porządek oraz określa związane z pracą obowiązki Szkoły i jej pracowników.

2. Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Szkoły bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, zajmowane stanowisko i sprawowane funkcje.

3. Każdy pracownik jest zobowiązany znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu pracy.

STOSUNEK PRACY

4. Z każdym z pracowników zawiera się pisemną umowę o pracę, która może być zawarta na czas nieokreślony, określony, na zastępstwo lub czas wykonywania określonej pracy.
Pracownicy pedagogiczni zatrudniani są także na podstawie mianowania.

5. Każda z umów, o której mowa w p. 4, może być poprzedzona umową na okres próbny nie przekraczający 3 miesięcy. Zatrudnienie na okres próbny nie dotyczy nauczycieli. Umowa powinna określać: rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania, wymiar czasu pracy, termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy.

OBOWIĄZKI STRON STOSUNKU PRACY

6. Szkoła jest obowiązana:

1) informować pracowników o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną pracą,

2) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,

3) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwą jakość pracy, wykorzy­stanie zdolności i kwalifikacji pracowników.

4) zapewniać przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy,

5) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

6) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

7) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

8) zaspokajać w miarę posiadanych środków finansowych socjalne potrzeby pracowników,

9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

10) dostarczać przysługujące na danym stanowisku środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

11) do równego traktowania w zatrudnieniu,

12) przeciwdziałać wszelkim przejawom mobbingu i dyskryminacji.

7. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy.

8. Pracownik jest zobowiązany w szczególności:

1) przestrzegać ustalonego w Szkole czasu pracy i wykorzystywać go w sposób efektywny.

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w Szkole porządku,

3) przestrzegać przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

4) dbać o dobro Szkoły, chronić jej mienie i używać je zgodnie z przeznaczeniem.

5) przestrzegać tajemnicy służbowej

6) zachować poufność w zakresie wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaną pracą, których ujawnienie mogłoby narazić na szkodę szkołę, współpracowników oraz osoby trzecie, zachować w tajemnicy informacje dotyczące wysokości wynagrodzeń pracowników,

7) nie przynosić i nie przechowywać na terenie Szkoły znacznych kwot pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności i innych przedmiotów o dużej wartości, ponieważ w przypadku ich zaginięcia Szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

8) przestrzegać w Szkole zasad współżycia społecznego.

 

 

CZAS PRACY

9. Świadczenie pracy

1). Czas pracy w Szkole dla pracowników administracyjno-obsługowych wynosi 8 godzin dziennie i przeciętnie 40 godziny tygodniowo w przeciętnie pięciodniowym tygodniu od poniedziałku do piątku w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

2). Ustala się następujący rozkład czasu pracy:

a) dla pracowników administracji w podstawowym systemie czasu pracy rozpoczyna się - od poniedziałku do piątku - od godz.7.00 do godz. 15.00.

b) dla pracowników obsługi w podstawowym systemie czasu pracy rozpoczyna się - od poniedziałku do piątku - od godz.7.00 do godz. 15.00.

c) dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach sprzątaczki w systemie równoważnym czasu pracy - od poniedziałku do piątku - od godz. 14.00 do 22.00,

d) w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami Szkoły a także na umotywowany ważnymi przyczynami wniosek pracownika, dyrektor Szkoły może ustalić dla pracownika inne godziny rozpoczynania i kończenia pracy niż określone wyżej.

3). Pracownikom administracyjno - obsługowym przysługuje przerwa śniadaniowa w wymiarze 15 min. dziennie przy zachowaniu prawa do wynagrodzenia za ten czas.

4). Czas pracy nauczycieli, uwzględniając zajęcia dydaktyczne, wychowawczo-opiekuńcze, zadana statutowe Szkoły, jak również samokształcenie i przygotowanie się do zajęć, doskonalenie zawodowe, poprawę prac domowych i zeszytów uczniowskich, nie może przekroczyć tygodniowo 40 godzin.

5). Nauczyciel do pracy w Szkole przychodzi zgodnie ze swoim indywidualnym tygodniowym rozkładem zajęć.

6). Zadania dodatkowe i czas, w jakim mają być realizowane, określa plan pracy Szkoły
i indywidualny przydział obowiązku zleconych nauczycielowi przez dyrektora szkoły.

10. Czas pracy pracowników posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wynosi 7 godzin na dobę i 35 godz. tygodniowo. Pozostałe uprawnienia tych osób wynikają z przepisów wyższego rzędu

11. Terminy dodatkowych dni wolnych od pracy, poza wprowadzonymi przez władze zwierzchnie, ustalone są przez dyrektora Szkoły i podawane do wiadomości pracownikom odrębnymi zarządzeniami. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze w szkole realizuje się od poniedziałku do piątku. W razie potrzeby zajęcia te mogą być prowadzone w soboty na zasadzie przeniesienia z innego dnia.

12. Pora nocna trwa w Szkole od godziny 22.00 do godziny 6.00.

 

 

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

13. Kontrolą dyscypliny pracy i jej oceną zajmują się dyrektor Szkoły lub pracownik przez niego upoważniony.

14. Szkoła jest zobowiązana zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy:

1). W celu stawienia się na wezwanie organu administracji państwowej, organu samorządu terytorialnego, sądu, policji, kolegium do spraw wykroczeń oraz wykonania powszechnego obowiązku obrony na wezwanie właściwego organu. Szkoła wystawia pracownikowi zaświadczenie określające wysokość utraconego zarobku celem uzyskania od właściwego organu rekompensaty pieniężnej z tego tytułu,

2). Do wykonywania czynności biegłego w postępowaniu administracyjnym, karnym przygotowawczym i sądo­wym na czas niezbędny, nie dłuższy jednak niż 6 dni w roku. Stosuje się odpowiednio końcowy zapis pkt l;

3). W celu przeprowadzenia badań przewidzianych przepisami w sprawie obowiązujących badań lekarskich lub szczepień, jeżeli nie jest możliwe ich przeprowadzenie w czasie wolnym od pracy. Za czas zwolnień pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

4). Do wykonania zadań członka straży pożarnej w celu uczestniczenia w akcji gaszenia pożaru, a ponadto w wymiarze nie przekraczającym 6 dni w roku - na szkolenie pożarnicze i do wykonania kontroli zabezpieczenia przeciwpożarowego poza Szkołą. Stosuje się również końcowy zapis pkt l;

5). W celu oddania krwi i na okresowe badania lekarskie na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,

6). W celu pełnienia funkcji wykładowcy w szkołach zawodowych i wyższych oraz kursach zawodowych prowadzonych przez organ administracji państwowej;

7). Na czas niezbędny do wzięcia udziału w posiedzeniu komisji pojednawczej w charakterze członka tej komisji, strony lub świadka, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia;

8. W przypadku wezwania na świadka lub w charakterze specjalisty w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez NIK, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

15. Pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia z tytułu:

l) ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu: małżonka, dziecka, rodzica, ojczyma, macochy w wymiarze 2 dni.

2) ślubu dziecka, zgonu i pogrzebu: siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka lub innej osoby pozostającej na wyłącznym utrzymaniu pracownika, w wymiarze 1 dnia

l6. Dokumentami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1) zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy.

2) decyzja właściwego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów.

3) oświadczenie pracownika w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka przedszkola lub szkoły, do której dziecko uczęszcza, jeżeli takiej opieki nie może zapewnić osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie.

4) imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę, policję lub organ prowadzący postępowanie w sprawach o wykroczenie w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację dotyczącą stawienia się pracownika na to wezwanie,

5) oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej w godzinach nocnych zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

17. Pracownik może być zwolniony od pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy. Zwolnienia tego udziela dyrektor a w razie jego nieobecności wicedyrektor ds. organizacyjnych Szkoły.

18. Zwolnienie od pracy w godzinach służbowych musi być wpisane przez pracownika
w książce ewidencji nieobecności w godzinach służbowych.. Godzinę wyjścia i powrotu do pracy pracownik potwierdza swoim podpisem. Książka ewidencji nieobecności w godzinach służbowych znajduje się w sekretariacie Szkoły. W przypadku nauczycieli zgłoszenie wyjścia w czasie zajęć dydaktycznych musi być złożone dyrektorowi i wicedyrektorowi ds. organizacyjnych osobiście, ponieważ musi on na czas nieobecności nauczyciela zapewnić zastępstwo.

19. O niemożności stawienia się do pracy z przyczyny z góry przewidzianej pracownik winien uprzedzić Szkołę. W razie niestawienia się do pracy z przyczyn nieprzewidzianych pracownik jest zobowiązany zawiadomić Szkołę o przyczynie nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, pierwszego dnia nieobecności w pracy, nie później niż w dniu następnym osobiście, przez inne osoby lub przez pocztę. W tym przypadku za datę zawiado­mienia uważa się datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu jest usprawiedliwione, jeżeli pracownik ze względu na szczególne okoliczności nie mógł zawiadomić o przyczynie nieobecności. Pracownik jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy lub spóźnienie się do pracy, przedstawiając przyczyny nieobecności lub spóźnienia, a na żądanie dyrektora Szkoły odpowiednie dowody.

20. Pracownicy mogą być zatrudnieni poza obowiązującym czasem pracy na zasadach określonych w kodeksie pracy lub odrębnych przepisach.

21. Przebywanie pracownika poza godzinami służbowymi na terenie Szkoły może mieć miejsce tylko w uza­sadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora Szkoły.

22. Przed zakończeniem pracy pracownik obowiązany jest do uporządkowania i zabezpieczenia stanowiska pracy. Czas przeznaczony na powyższe czynności wynosi 15 minut włączonych do czasu pracy.

23. Dokumentowanie obecności w pracy pracowników administracji i obsługi polega na podpisaniu się na li­ście obecności danego dnia, a nauczycieli na wpisaniu tematu zajęć i podpisaniu się w stosownych rubrykach dzienników lekcyjnych i dzienników zajęć.

 

URLOPY WYPOCZYNKOWE

24. Pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z zasadami określonymi w dziale VII kodeksu pracy (art. 152- 173) lub Kartą nauczyciela art. 65.

25. Plan urlopu ustala dyrektor Szkoły, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy szkoły.

26. Przysługujący pracownikowi niepedagogicznemu urlop wypoczynkowy, ustalony w planie urlopów, przyznaje się w całości lub częściach, z których jedna musi trwać co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Pozostałą część urlopu, z wyłączeniem 4 dni urlopu na żądanie, pracownik uzgadnia z dyrektorem Szkoły.

27. Urlopy nauczycieli przypadają na czas ferii szkolnych, z tym, że dyrektor może zająć część urlopu nauczycielskiego na prace o charakterze przygotowawczo-organizacyjnym, nie więcej jednak niż 7 dni.

28. Dyrektor szkoły, na pisemny wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami, może udzielić mu urlopu bezpłatnego, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia normalnego toku pracy zakładu. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu pracownik jest zobowiązany przekazać obowiązki innemu pracownikowi wyznaczonemu przez przełożonego celem zapewnienia ciągłości pracy.

29. Część urlopu nauczyciela, niewykorzystana z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, odosobnienia, szkolenia wojskowego, zostaje zrekompensowana przez dyrektora Szkoły w postaci urlopu uzupełniającego do 8 tygodni.

30. Za czas urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał, gdyby w tym czasie pracował, zmienne składniki wynagrodzenia są obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku nauczycieli wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i zajęcia dodatkowe oblicza się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia ze wszystkich miesięcy danego roku szkolnego poprzedzającego miesiąc rozpoczęcia urlopu.

31. Pracownikowi, wychowującemu co najmniej jedno dziecko w wieku do lat 14, przysługują w ciągu roku dwa dni zwolnienia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Pracownik korzystający z dnia wolnego z tytułu opieki nad dzieckiem musi złożyć oświadczenie pisemne, że tylko on, a nie współmałżonek, korzysta z tego prawa.

 

WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ

32. Za wykonywanie powierzonych obowiązków pracownicy otrzymują wynagrodzenie
w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub aktu mianowania na podstawie obowiązujących Uchwał Rady Gminy Otyń i rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu w sprawie wynagradzania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Wypłata wynagrodzenia za pracę następuje:

a)      nie później niż w ostatnim dniu miesiąca za który wynagrodzenie przysługuje dla pracowników administracyjno - obsługowych i za nadgodziny dla nauczycieli,

b)      w pierwszym dniu miesiąca dla nauczycieli - wynagrodzenie zasadnicze.

Wynagrodzenie za pracę pracownik może otrzymać:

a)      na wskazane na piśmie osobiste konto bankowe,

b)      w kasie szkoły w dniu wypłaty w godzinach od 10.00 do 14.00

33. Szczegółowe warunki wynagradzania za pracę oraz wypłaty świadczeń związanych z pracą, czas wypłaty i jej forma określone są w Regulaminie wynagradzania.

WYKONYWANIE CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH

34. Pracownik jest zobowiązany sumiennie wykonywać polecenia służbowe przełożonych związane z wykonywaną pracą.

35. Pracowników obowiązuje zakaz wykorzystywania w celach prywatnych środków łączności, pojazdów, wyposażenia pomieszczeń lub innego mienia Szkoły, a także mienia znajdującego się w jej użytkowaniu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektor Szkoły, możliwe jest odstąpienie od ustaleń zawartych powyżej.

36. Pracownicy zobowiązani są: godnie reprezentować Szkołę i dbać o jej dobre imię, do zachowania tajemnicy służbowej i wszelkich informacji dotyczących Szkoły oraz do powstrzymania się od działań konkurencyjnych. Poufność obrad rady pedagogicznej wynika z regulaminu działania tego organu.

NARUSZENIE REGULAMINU

37. Za szczególnie rażące naruszenie ustalonego porządku i dyscypliny pracy mogące stanowić przyczynę uzasadniającą rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § l, pkt l kp.) uznaje się w szczególności:

1) kradzież, bezprawne użycie, umyślne zniszczenie lub uszkodzenie mienia Szkoły lub mienia znajdującego się w jej użytkowaniu bądź popełnienie innego rodzaju przestępstwa przeciwko mieniu,

2) niesubordynację wobec poleceń służbowych, w szczególności odmowa wykonania pracy,

3) niewłaściwy stosunek do przełożonych lub współpracowników,

4) naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy służbowej,

5) załatwianie spraw prywatnych w godzinach pracy lub wykorzystywanie w tym celu służbowych środków łączności oraz innego mienia Szkoły,

6) złe lub niedbałe wykonywanie pracy, w szczególności marnotrawstwo powierzonych materiałów.

7) przychodzenie do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających albo spożywa­nie alkoholu lub środków odurzających w czasie pracy lub w zakładzie pracy,

8) spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,

9) fałszowanie dokumentów związanych z wykonywaną pracą,

10) zakłócanie spokoju w miejscu pracy.

38. W przypadku popełnienia przez pracownika uchybień mniejszej wagi lub wystąpienia okoliczności łago­dzących stosuje się wobec pracownika kary porządkowe za naruszenie porządku i dyscypliny pracy, zgodnie z art. 108-113 kp. i art. 75 ust. 2 Karta nauczyciela.
O wymierzeniu kary decyduje dyrektor i on powiadamia na piśmie pracownika o ukaraniu. Jeżeli pracownik uzna ukaranie za nieuzasadnione, może w terminie 7 dni wnieść do dyrektora sprzeciw. Jeżeli dyrektor w ciągu 14 dni nie odrzuci sprzeciwu pracownika, jest to równoznaczne z jego uwzględnieniem. Decyzje o przyjęciu lub odrzuceniu sprzeciwu pracownika dyrektor podejmuje po zasię­gnięciu opinii związku zawodowego, który reprezentuje interesy pracownika. Pracownik, którego sprzeciw został odrzucony, może w terminie 14 dni odwołać się do sądu pracy o uchylenie kary. Po roku nienagannej pracy, karę uważa się za niebyłą.

 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

39. Każdego nowo przyjętego pracownika obowiązuje szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia takie powinny trwać:

1) instruktaż ogólny - 3 godz. - raz przed rozpoczęciem pracy,

2) instruktaż stanowiskowy 8 godz. - raz przed rozpoczęciem pracy,

3) szkolenie okresowe BHP - min. 10 godz. - raz na 3 lata.

4) szkolenia okresowe BHP kadry kierowniczej - 19 godz. - raz na 5 lat

5) służb bezpieczeństwa i higieny pracy - 32 godz. - raz na 5 lat

 

40. Rodzaje prac w Szkole, przy których, zgodnie z wykazami prac wzbronionych, nie wolno zatrudniać kobiet i młodocianych, są ustalone odrębnymi przepisami.

 41. Pracodawca i pracownicy są zobowiązani do ścisłego przestrzegania przepisów i zadań bhp oraz ochrony przeciwpożarowej.

42. Pracodawca jest zobowiązany:

1)      zapoznać pracowników z przepisami i zasadami bhp.

2)      prowadzić systematyczne szkolenie z zakresu bhp.

3)      organizować prace zgodnie z przepisami bhp.

4)      kierować pracowników na profilaktyczne badania lekarskie, badania okresowe.

5)      zaopatrzyć określone grupy pracowników w odzież i obuwie robocze - środki higieny osobistej.

6)      wskazać pracownikowi odpowiednie miejsce na przechowywanie odzieży oraz przydzielonych mu narzędzi pracy.

43. W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stanowią bezpośrednie zagrożenie dla pracownika lub osób postronnych, pracownik może powstrzymać się od wykonania pracy, zawiadamiając o tym dyrektora.

OCHRONA PRACY KOBIET

44. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r.(Dz.U. nr 114, poz. 595) z późniejszymi zmianami.

45. Kobiet w ciąży nie można zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej. Nie można bez ich zgody delegować je poza stałe miejsce pracy. Nauczycielce będącej
w ciąży nie wolno bez jej pisemnej zgody przydzielić godzin ponadwymiarowych.

    46. Kobiety opiekującej się dzieckiem do lat 4 nie wolno bez jej pisemnej zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, jak również delegować poza miejsce pracy.

    47. Pracownica karmiąca piersią ma prawo do 2 półgodzinnych przerw w pracy wliczonych do czasu pracy, karmiąca więcej niż jedno dziecko do 2 przerw po 45 minut każda. Pracownicy pracującej dziennie mniej niż 4 godziny nie przysługuje przerwa na karmienie.

OCHRONA PRACY MŁODOCIANYCH

    48. W przypadku zatrudnienia pracownika młodocianego obowiązują warunki zawarte
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004r. (Dz.U. nr 200 z 2004r, poz 2047) z późniejszymi zmianami dotyczących prac wzbronionych młodocianym pracownikom.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

    49. Za szczególne osiągnięcia w pracy mogą pracownikom być przyznawane nagrody
i wyróżnienia:

a) w stosunku do nauczycieli nagroda dyrektora szkoły lub na jego wniosek nagroda kuratora oświaty, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu oraz nagroda organu prowadzącego oraz wyróżnienia.

b) w stosunku do pracowników niepedagogicznych nagroda dyrektora szkoły, wyróżnienie.

c) decyzje o przyznaniu nagrody dyrektora, dyrektor konsultuje ze związkami zawodowymi.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

   50. Do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu uprawniony jest dyrektor Szkoły po konsultacjach zmian ze związkami zawodowymi działającymi w szkole.

   51. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy i płacy.

   52. O dokonanych zmianach w treści Regulaminu informuje się pracowników w formie pisemnej.

   53. Zmienione postanowienia Regulaminu nabierają mocy obowiązującej w terminie 14 dni od daty podania ich do wiadomości.

   54. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od daty podania jego treści do wiadomości zatrudnionych pracowników, tj. od dnia 1 stycznia 2006 roku i obowiązuje do czasu jego zmiany.

 

Za związki zawodowe:

 

.......................................................................

 

 

 

...................................................................                                                                                                                                                    Dyrektor Szkoły                                                                                Otyń, dnia 6 grudnia 2005 roku